BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Projektów Rozwojowych / Biuro Projektu IDUB / Kierownik Zespołu Zarządzającego Projektu IDUB