BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Biuro Kanclerza

Zakres działania

Do zakresu działania Biura Kanclerza należy w szczególności:
1) organizacyjna i kancelaryjno-techniczna obsługa kanclerza oraz jego zastępców;
2) koordynowanie, organizowanie i obsługa spotkań, zebrań i podróży służbowych kanclerza oraz jego zastępców;
3) przygotowywanie planów i prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych zastępów kanclerza i kierowników jednostek organizacyjnych administracji centralnej podległych kanclerzowi;
4) ewidencjonowanie umów na użytkowanie pojazdów prywatnych do celów służbowych lub innej podróży służbowej w celu realizacji określonych zadań na rzecz PW i w jazdach lokalnych;
5) przygotowanie rocznych sprawozdań w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do jednostek administracji centralnej i kanclerza;
6) koordynowanie procesu składania wniosków o przyznawanie medali i odznaczeń dla pracowników administracji centralnej podległych kanclerzowi;
7) obsługa administracyjno-biurowa Samorządu Studentów;
8) obsługa administracyjna Funduszu Stypendialnego i Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
9) obsługa procesu wydatkowania środków:
a) z Własnego Funduszu Stypendialnego,
b) z Funduszu Wsparcia Studentów i Doktorantów,
c) na działalność studencką i doktorancką;
10) sporządzanie raportów i analiz oraz planu przychodów i wydatków Funduszu Stypendialnego;
11) udział w procesie corocznego podziału środków Funduszu Stypendialnego na poszczególne jednostki organizacyjne PW;
12) koordynacja procesu przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego;
13) obsługa administracyjna stypendiów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
14) obsługa administracyjna stypendiów finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej dla studentów i doktorantów cudzoziemców;
15) rozliczanie i raportowanie danych o stypendiach dla studentów i doktorantów cudzoziemców finansowanych przez NAWA;
16) prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla studentów w zakresie spraw studenckich;
17) inicjowanie szkoleń dla pracowników dziekanatów oraz jednostek Samorządu Studentów, wydziałowych komisji stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej w zakresie spraw stypendialnych studentów i doktorantów;
18) gromadzenie, wprowadzanie i udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości Uczelni do systemów MEiN w zakresie działań Biura;
19) określanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych systemów wsparcia procesów, o których mowa w pkt 18;
20) obsługa finansowa działalności Koliby Studenckiej PW;
21) współpraca z odpowiednimi jednostkami PW w zakresie remontów i bieżących konserwacji w Kolibie Studenckiej PW;
22) obsługa organizacyjna Juwenaliów PW.