•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Administracja Budynków Mieszkalnych

Zakres działania ABM

1. Administracja Budynków Mieszkalnych – ABM – jest jednostką organizacyjną właściwą do administrowania budynkami mieszkalnymi będącymi w posiadaniu Politechniki Warszawskiej, samofinansującą i prowadzącą wyodrębnioną wewnętrznie w ramach PW księgowość.

2. Zakres działania Administracji Budynków Mieszkalnych obejmuje:

1) zarządzanie mieniem oraz środkami finansowymi będącymi w dyspozycji ABM;
2) obsługę eksploatacyjną budynków mieszkalnych będących w administrowaniu jednostki;
3) obsługę finansową najemców lokali mieszkalnych i użytkowych;
4) współpracę ze służbami technicznymi Uczelni.

3. W skład Administracji Budynków Mieszkalnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekcja Dozorców, wykonująca następujące zadania:
a) utrzymywanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym posesji i terenów przynależnych,
b) zgłaszanie do administracji konieczności wykonania na terenie posesji dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,
c) przyjmowanie zgłoszeń od najemców lokali o zaistniałych awariach i powiadamianie o zaistniałych faktach pracowników administracji i służb technicznych,
d) wywieszanie flag państwowych w terminach ogłoszonych,
e) dostarczanie najemcom lokali wszelkiej korespondencji przekazywanej przez pracowników Uczelni;

2) Sekcja Finansowo Ekonomiczna, wykonująca następujące zadania:
a) prowadzenie gospodarki finansowej ABM,
b) sporządzanie dokumentacji płacowej, rozdzielnika płac oraz rozliczanie osobowego i bezosobowego funduszu płac pracowników ABM,
c) prowadzenie ewidencji czasu pracy kartotek wynagrodzeń pracowników ABM,
d) sporządzanie dokumentacji w programie „Płatnik” w odniesieniu do pracowników jednostki,
e) przygotowywanie rocznych i miesięcznych planów finansowo-rzeczowych oraz kontrola realizacji ich wykonania,
f) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
g) przygotowywanie umów najmu i aneksów czynszowych na lokale mieszkalne i użytkowe oraz prowadzenie obsługi finansowej lokali użytkowych,
h) prowadzenie korespondencji z kontrahentami,
i) prowadzenie pełnej, wyodrębnionej wewnętrznie w ramach Politechniki Warszawskiej księgowości syntetycznej i analitycznej z działalności ABM,
j) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem i rozliczaniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych ABM,
k) prowadzenie kartotek BHP pracowników ABM,
l) ustalanie danych i kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie,
m) przygotowywanie i sporządzanie miesięcznych oraz rocznych sprawozdań na potrzeby jednostek administracji centralnej,
n) prowadzenie teczek kopii akt pracowników jednostki;

3) Sekcja Konserwacyjno Naprawcza, wykonująca następujące zadania:
a) utrzymywanie w należytym stanie technicznym podległych budynków mieszkalnych,
b) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii instalacji i urządzeń,
c) usuwanie i naprawa drobnych usterek oraz bieżąca konserwacja urządzeń i wyposażenia budynków w branżach:
- elektrycznej,
- hydraulicznej,
- ślusarskiej,
- stolarsko szklarskiej,
d) rozliczanie materiałów narzędzi i czasu pracy w kartach pracy konserwatorów.

4. Administracja Budynków Mieszkalnych podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych.