BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Chemiczny

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biotechnologia/dyscypliny pokrewne w Katedrze Biologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej "ustawą".

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych lub pokrewnych;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego, zarówno w piśmie jak i w mowie;
  4. wysoka motywacja do pracy naukowej i rozwoju w danej dziedzinie naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja;
  5. udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych
  6. zdolność efektywnej współpracy z innymi członkami zespołu badawczego oraz otwartość na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
  7. doświadczenie w przynajmniej dwóch spośród wymienionych poniżej kierunków badań:
   1. edycja genomu mikroorganizmów techniką CRISPR/Cas
   2. badania molekularne z użyciem bakterii lub drożdży, praca badawcza z DNA/RNA
   3. doświadczenie w stosowaniu techniki  PCR/RT-PCR
   4. badanie aktywności enzymatycznej białek
   5. analiza polimerów typu PHB i PLA- ekstrakcja polimerów z mikroorganizmów i grzybów oraz analiza  polimerów metodami chromatograficznymi                        Dodatkowy atut: Umiejętności  pisania publikacji naukowych
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego; w przypadku osób spoza Unii Europejskiej dostarczenie nostryfikowanego dyplomu doktorskiego
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 17.04.2024 r. do dnia 17.05.2024 r. w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2024 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Kierownik Projektu: dr hab. inż. Małgorzata Adamczyk, prof. PW, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 103A,                  tel.: (+48 22) 234-7677, e-mail:malgorzata_adamczyk@pw.edu.pl  
Konkurs [pdf] 232,92 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 17.04.2024

Wprowadził(a) do BIP: Agnieszka Maj

w dniu: 17.04.2024 08:36

Zaktualizował(a): Agnieszka Maj

w dniu: 17.04.2024 08:36