BIP PW / Władze / Prorektorzy

Prorektor ds. Studenckich

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 112
00-661 Warszawa

tel. miejski: 22 628 1425
tel. wew.: 7827
fax: 22 234 7140
e-mail: prorektor.studenci@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Robert Zalewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7827
tel. miejski: 22 628 1425

Sekretariat

mgr inż. Magdalena Krzyżewska

Sekretariat Prorektora ds. studenckich

Gmach Główny, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7827
tel. miejski: 22 628 1425
e-mail: magdalena.krzyzewska@pw.edu.pl

Zakres działania prorektora ds. studenckich

1) współdziałanie z samorządami studentów i doktorantów oraz organizacjami studenckimi
i doktoranckimi, w tym nadzór nad ruchem naukowym studentów i doktorantów;
2) sprawy rekrutacji na wszystkie rodzaje studiów;
3) koordynowanie działań promocyjnych Uczelni, nadzór nad całością procesu promocji,
w tym przygotowania i udostępniania materiałów informacyjnych o studiach;
4) koordynację działań w zakresie ewaluacji Uczelni w rankingach akademickich szkół wyższych;
5) dysponowanie, we współdziałaniu z samorządami studentów i doktorantów, funduszem pomocy materialnej oraz, w porozumieniu z Rektorem, własnym funduszem stypendialnym PW;
6) sprawy socjalno-bytowe, sportu i rekreacji studentów oraz doktorantów, w tym nadzór nad działalnością domów studenckich oraz współpracę z Klubem Uczelnianym AZS Politechnika Warszawska;
7) sprawy życia kulturalnego studentów i doktorantów, w tym nadzór nad wykorzystaniem środków funduszu kulturalno-wychowawczego oraz nadzór nad klubami studenckimi i klubami doktorantów PW;
8) koordynowanie studenckich praktyk zawodowych;
9) podejmowanie, w zakresie określonym odrębnymi przepisami, decyzji w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów;
10) organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych o charakterze ogólnouczelnianym
(z wyłączeniem inauguracji roku akademickiego i uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa);
11) sprawy akademickiej służby zdrowia;
12) nadzór nad zespołami artystycznymi PW;
13) monitorowanie karier zawodowych absolwentów w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
14) utrzymywanie więzi ze środowiskami absolwentów Uczelni oraz emerytów i kombatantów;
15) nadzór nad działalnością Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.