BIP PW / Władze / Prorektorzy

Prorektor ds. Nauki

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 149 b
00-661 Warszawa

e-mail: prorektor.nauka@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7424
tel. miejski: (22) 629 2632

Sekretariat

mgr Małgorzata Miłaszewska

Starszy specjalista ds. administracyjnych
Sekretariat Prorektora ds. nauki

Gmach Główny, pok. 149a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7424
tel. miejski: 22 629 2632
fax: 22 234 7140
e-mail: malgorzata.milaszewska@pw.edu.pl

Zakres działania prorektora ds. nauki

1) współpracę z radami naukowymi dyscyplin i nadzór nad procesem parametryzacji dyscyplin;
2) sprawy rozwoju kadry naukowej, nadawania tytułu naukowego i stopni naukowych, a także sprawy dotyczące postępowania zmierzającego do nadania tytułu doktora honoris causa,
z wyłączeniem działań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rektora;
3) koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe, działalność wspomagającą badania oraz na inwestycje wspomagające badania;
4) koordynowanie naukowej współpracy Uczelni z zagranicą w zakresie umów i programów międzynarodowych;
5) reprezentowanie Uczelni wobec instytucji i organizacji międzynarodowych;
6) sprawy systemu biblioteczno-informacyjnego;
7) nadzór nad Centrum Obsługi Projektów;
8) nadzór nad wnioskowaniem i rozliczaniem dotacji w obszarze badań;
9) podejmowanie decyzji w sprawach likwidacji lub zbycia aparatury naukowej i urządzeń oraz sprzętu komputerowego;
10) nadzór nad laboratoriami akredytowanymi;
11) nadzór nad uczelnianymi centrami badawczymi;
12) nadzór nad centrami doskonałości i sieciami współpracy naukowej;
13) nadzór nad przebiegiem konkursów sponsorowanych przez firmy zewnętrzne;
14) sprawy studiów doktoranckich i szkół doktorskich.