BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT / Pełnomocnik ds. zamówień publicznych