BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół Pieśni i Tańca PW

Zakres działań ZPiT

1. Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej - ZPiT - funkcjonujący jako jednostka organizacyjna administracji centralnej Uczelni, jest Zespołem o statusie amatorskim, prowadzącym działalność artystyczną w dziedzinie muzyki, śpiewu i tańca.

2. Zakres działania Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej obejmuje:

1) poznawanie i prezentowanie tradycji narodowych i folklorystycznych;

2) reprezentowanie studenckiego ruchu kulturalnego Uczelni w kulturalnych wydarzeniach w kraju i za granicą;

3) udział w ogólnouczelnianych uroczystościach PW;

4) udział w uroczystościach uświetniających sesje, konferencje, sympozja organizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, koła itp. działające w Uczelni;

5) udział, za zgodą prorektor właściwego ds. studenckich, w uroczystościach zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne krajowe i zagraniczne oraz w festiwalach krajowych i zagranicznych;

6) rozwijanie wśród członków Zespołu umiejętności artystycznych oraz zachęcanie ich do uzyskiwania kwalifikacji instruktorskich;

7) rozwijanie umiejętności członków Zespołu z zakresu śpiewu i tańca w formie ćwiczeń, prób i warsztatów;

8) prowadzenie komercyjnej działalności artystycznej.

3. W Zespole działa Rada Artystyczna, w której skład wchodzą muzycy, chórmistrzowie i choreografowie pracujący w Zespole. Zadaniem Rady jest wytyczanie planów artystycznych i ich realizacja oraz dbanie o wysoki poziom artystyczny Zespołu.

4. Program artystyczny i szkoleniowy Zespołu oraz plan jego występów i udziału w uroczystościach przygotowuje kierownik Zespołu i przedstawia do akceptacji prorektora właściwego ds. studenckich.

5. Szczegółowe kompetencje i zasady działania organu samorządu członków Zespołu, sposób rekrutacji do Zespołu oraz prawa i obowiązki członków Zespołu określa odrębne zarządzenie Rektora.

6. Działalność Zespołu finansowana jest ze środków budżetowych Uczelni ujętych w planie rzeczowo-finansowym oraz z dochodów własnych.

7. Zespół podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.