BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół Audytu Wewnętrznego

Zakres działań ZAW

1. Zespół Audytu Wewnętrznego – ZAW – jest jednostką organizacyjną właściwą do:

1) wspierania władz Uczelni w realizacji celów i zadań poprzez systematyczne badanie i ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i dostarczania Rektorowi racjonalnego zapewnienia, że system ten działa prawidłowo (czynności zapewniające);

2) wykonywania czynności mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni, w tym składanie wniosków, udzielanie konsultacji, doradzanie (czynności doradcze).

2. Zakres działania Zespołu Audytu Wewnętrznego obejmuje:

1) dokonywanie analizy ryzyka i ustalanie według niego kolejności poddawania audytowi wewnętrznemu wszystkich obszarów działalności Uczelni;

2) badanie i ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w procesie kierowania Uczelnią, a w szczególności:

a) przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
b) ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej,
c) ocenę przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, programów, strategii i standardów ustanowionych przez organa Uczelni,
d) ocenę zabezpieczenia mienia Uczelni,
e) ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Uczelni,
f) przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania Uczelni z planowanymi wynikami i celami,
g) ocenę dostosowania działań Uczelni do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;

3) wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnianie funkcjonowania Uczelni.

3. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej określa odrębne zarządzenie Rektora.

4. Zespół Audytu Wewnętrznego podlega Rektorowi.