•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zakład Konserwacyjno-Remontowy

Zakres zadań ZKR

1. Zakład Konserwacyjno-Remontowy – ZKR – jest jednostką organizacyjną właściwą do stałego monitorowania i utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów Uczelni poprzez realizację robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjno-naprawczych.

2. Zakres działania Zakładu Konserwacyjno-Remontowego obejmuje:
a) realizację robót remontowych i naprawczych na zlecenie kanclerza lub jego zastępców oraz na zlecenie innych jednostek organizacyjnych Uczelni;
b) wykonywanie prac inwestycyjnych zlecanych w zakresie zadań objętych planem Centralnego Funduszu Remontowego;
c) działania interwencyjne podejmowane w czasie awarii, mające na celu zabezpieczenie obiektów przed ewentualnymi jej skutkami;
d) prowadzenie stałej konserwacji obiektów, zgodnie z zawartymi umowami oraz prac konserwacyjno-naprawczych na zlecenie poszczególnych jednostek organizacyjnych PW;
e) pełnienie dyżurów służb technicznych w dni wolne od pracy oraz w dni pracujące w czasie II zmiany;
f) organizowanie prowadzenia robót, w tym zabezpieczenie zaopatrzenia materiałowego i transportu oraz organizacji terenu budowy;
g) dokonywanie rozliczeń w zakresie czasu pracy i obrotu materiałowego oraz fakturowania robót;
h) współuczestniczenie w okresowych, technicznych przeglądach budynków;
i) prowadzenie podręcznych magazynków materiałowych.

3. Komórki organizacyjne Zakładu Konserwacyjno-Remontowego:

• Grupa Robót Elektrycznych wykonująca następujące zadania:
a) wykonywanie nowych instalacji niskiego napięcia,
b) budowa i wyposażenie rozdzielnic,
c) konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach,
d) montaż instalacji sterowniczych, sygnalizacyjnych, teleinformatycznych,
e) wykonywanie instalacji odgromowych,
f) konserwacja stacji transformatorowych, rozdzielni energetycznych średniego i niskiego napięcia,
g) wykonywanie pomiarów elektroenergetycznych,
h) zabezpieczenie miejsc awarii oraz usuwanie jej skutków,
i) pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy oraz w dni pracujące w czasie II zmiany,
j) prowadzenie magazynku podręcznego;

• Grupa Robót Ogólnobudowlanych wykonująca następujące zadani
a) wykonywanie remontów pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych,
b) wykonywanie konserwacji i napraw z branży robót stolarsko – szklarskich,
c) wykonywanie nowych mebli na podstawie projektów,
d) wykonywanie konserwacji i napraw z zakresu robót ślusarskich,
e) wykonywanie konserwacji i napraw z zakresu robót tapicerskich,
f) prowadzenie magazynku podręcznego;

• Grupa Robót Sanitarnych, wykonująca następujące zadania:
a) wykonywanie konserwacji i remontów węzłów oraz instalacji centralnego ogrzewania,
b) wykonywanie konserwacji i remontów instalacji oraz armatury ciepłej i zimnej wody,
c) wykonywanie konserwacji i remontów instalacji kanalizacyjnej w budynkach,
d) konserwacja instalacji oraz wymiana armatury i urządzeń gazowych,
e) zabezpieczenie miejsc awarii oraz usuwanie jej skutków,
f) pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy oraz w dni pracujące w czasie II zmiany,
g) prowadzenie magazynku podręcznego;

• Pracownicy administracyjni i księgowi wykonujący następujące zadania:
a) przygotowywanie założeń do planu rzeczowo finansowego ZKR oraz rozliczanie jego realizacji,
b) prowadzenie gospodarki finansowej ZKR,
c) sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym list płac pracowników Zakładu,
d) kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur oraz rozliczeń gotówkowych i przelewowych,
e) dokonywanie finansowego rozliczania zleceń wykonywanych przez Zakład oraz wystawianie wewnętrznych dokumentów obciążeniowych,
f) rozliczanie kosztów własnych w podziale na Grupy Robót,
g) prowadzenie ksiąg inwentarzowych ZKR,
h) przygotowywanie dokumentów oraz koordynowanie przebiegu procesu inwentaryzacji i likwidacji;
i) terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami realizowanie zakupów i dostaw materiałów według potrzeb zgłaszanych przez jednostki ZKR,
j) zabezpieczenie logistyczne realizacji zleceń,
k) terminowe przekazywanie do Sekcji Finansowej odpowiednio przygotowanych faktur i rozliczeń,
l) prowadzenie właściwej gospodarki magazynowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce magazynowej,
m) ewidencjonowanie przebiegów pojazdów oraz dokonywanie rozliczeń kosztów eksploatacji i zużycia paliwa,
n) wydawanie i odpowiednie ewidencjonowanie odzieży ochronnej, indywidualnych środków ochrony oraz środków czystości,
o) przekazywanie do naprawy oraz nadzorowanie jej przebiegu sprzętu i narzędzi należących do ZKR,
p) utrzymywanie w należytym stanie technicznym pojazdów eksploatowanych przez ZKR;

4. Zakład Konserwacyjno-Remontowy podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych.