BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Straż Akademicka

Zakres działań STA

1. Straż Akademicka – STA – jest jednostką organizacyjną właściwą do nadzorowania, koordynowania i kontrolowania innych jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony osób i mienia stanowiącego własność, bądź będącego w użytkowaniu Politechniki Warszawskiej, a także zabezpieczenia mienia oraz utrzymania porządku na terenie Uczelni.

2. Zakres działania Straży Akademickiej obejmuje:

1) przestrzeganie autonomiczności terytorialnej Politechniki Warszawskiej;

2) całodobową kontrolę służb niepodlegających jej służbowo powołanych do ochrony mienia działających na zlecenie organów Uczelni w zakresie dozoru mienia i sposobu pełnienia obowiązków;

3) kontrolę budynków, pomieszczeń i innych obiektów stanowiących własność lub użytkowanych przez Uczelnię w zakresie należytego wyposażenia w odpowiednie środki ochrony mienia oraz ich prawidłowego funkcjonowania;

4) przeprowadzanie interwencji wymagającej zapewnienia porządku lub ochrony mienia Uczelni;

5) patrolowanie oraz monitorowanie w systemach elektronicznych terenów Politechniki Warszawskiej;

6) sporządzanie i przekazywanie właściwym organom i jednostkom organizacyjnym Uczelni wniosków wynikających z kontroli;

7) współpracę ze służbami technicznymi Politechniki Warszawskiej przy projektowaniu i instalowaniu technicznych środków ochrony mienia;

8) opiniowanie w zakresie rzeczowym treści umów, planów zabezpieczenia imprez, pism i innych dokumentów mających związek z zabezpieczeniem, bądź ochroną składników majątkowych będących własnością Politechniki Warszawskiej lub będących w jej użytkowaniu;

9) nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony i dozoru mienia;

10) dystrybucję dokumentów upoważniających do kontroli lub przebywania w obiektach i na terenach PW;

11) prowadzenie rejestru kradzieży, włamań, zniszczenia mienia i innych zdarzeń mających charakter przestępstw zgłoszonych do Policji;

12) prowadzenie ewidencji dokumentacji dotyczącej ochrony mienia oraz prowadzonych postępowań wyjaśniających;

13) współpraca z organami ścigania i służbami porządkowymi w zakresie zabezpieczenia mienia i utrzymania porządku na terenie Politechniki Warszawskiej;

14) planowanie i realizacja zabezpieczenia terenu i mienia oraz porządku w czasie organizowanych przez władze Uczelni imprez i uroczystości;

15) dystrybucję kart parkingowych dla terenów ogólnouczelnianych;

16) sprawowanie kontroli nad ruchem pojazdów oraz racjonalnym wykorzystaniem miejsc parkingowych na terenie Politechniki Warszawskiej;

17) współdziałanie lub samodzielne prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach włamań, kradzieży lub zniszczenia mienia PW stosownie do zasad postępowania w tym zakresie;

18) szkolenie w zakresie zasad ochrony mienia i sposobu pełnienia obowiązków wszystkich nowoprzyjętych pracowników dozoru mienia (portierów, strażników, dozorców zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uczelni).

3. Kierownikiem Straży jest Komendant.

4. W skład Straży Akademickiej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekcja Administracyjna i Zabezpieczenia Technicznego;

2) Sekcja Obsługi Parkingów i Kontroli Pojazdów;

3) Sekcja Ochrony Całodobowej:

a) Sekcja nr 1,
b) Sekcja nr 2,
c) Sekcja nr 3,
d) Sekcja nr 4,
e) Sekcja nr 5.

5. Decyzję w zakresie umundurowania Straży Akademickiej lub zmiany jego elementów podejmuje kanclerz w uzgodnieniu z Rektorem.

6. Straż Akademicka podlega kanclerzowi.