BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

Zakres działań SKZ

1. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej (SKZ) – jest samodzielnym stanowiskiem pracy właściwym do koordynowania zadań związanych z kontrolą zarządczą w PW.

2. Zakres działania Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej obejmuje:

1) monitorowanie i sporządzanie wyprzedzających analiz potencjalnych słabości kontroli zarządczej;

2) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych PW w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej - wsparcie merytoryczne dla wydziałów;

3) współpraca z prorektorem ds. ogólnych w zakresie kontroli zarządczej w PW;

4) koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej;

5) weryfikacja i analiza oświadczeń wszystkich jednostek organizacyjnych PW dotyczących kontroli zarządczej;

6) sporządzanie rocznego oświadczenia Rektora PW dotyczącego kontroli zarządczej;

7) przygotowywanie bieżących propozycji przyporządkowywania wewnętrznych aktów prawnych do poszczególnych obszarów kontroli zarządczej;

8) współpraca z Biurem Organizacyjno Prawnym w zakresie kontroli zarządczej;

9) wsparcie w procesie oceny i zarządzania ryzykiem;

10) udział w planowaniu i realizacji procesów zarządzania strategią;

11) współpraca z prorektorem ds. rozwoju w zakresie strategii PW;

12) analiza współzależności pomiędzy celami strategicznymi PW;

13) monitorowanie i analiza rocznych sprawozdań dziekanów z działalności wydziałów pod kątem realizacji strategii rozwoju jednostki i Politechniki Warszawskiej;

14) przygotowywanie rocznego raportu o stanie realizacji strategii rozwoju w PW.

3. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor ds. ogólnych.