•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Zamówień Publicznych

Zakres działań DZP

1. Dział Zamówień Publicznych – DZP – jest jednostką organizacyjną właściwą do realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez kanclerza.

2. Zakres działania Działu Zamówień Publicznych obejmuje:

1) przygotowanie we współpracy z wnioskodawcą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez kanclerza;

2) obsługę organizacyjną i administracyjną spraw związanych z procesem udzielania zamówień publicznych:
a) prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień publicznych - gdy udzielającym zamówienia publicznego w imieniu Politechniki Warszawskiej jest kanclerz lub Rektor,
b) współpraca z pełnomocnikami ds. zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
c) uczestnictwo, za zgodą kanclerza, w pracach komisji przetargowych powoływanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni,
d) po zakończonym postępowaniu przetargowym, przekazywanie do Działu Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentów w celu realizacji zadania,
e) czuwanie nad wnoszeniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawach zamówień publicznych,
f) archiwizowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) współpracę z zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi sprawy zamówień publicznych w zakresie aktualizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) monitorowanie zmian w aktach prawa powszechnie obowiązującego w obszarze zamówień publicznych i przygotowywanie informacji w tym zakresie dla kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni;

5) współudział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie pracy Działu;

6) realizację zamówień publicznych na dostawy i usługi spoza polskiego obszaru celnego, w tym obsługę procedur celnych, logistycznych i spedycyjnych – na pisemny wniosek zainteresowanej jednostki, skierowany do kanclerza;

7) przygotowanie sprawozdań z zakresu udzielonych zamówień publicznych i sprawozdań z zakresu obrotu towarami z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT).

3. Dział Zamówień Publicznych podlega kanclerzowi.