•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Zakres wykonywanych obowiązków:

 • monitorowanie stanu prawnego przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych oraz wymogów PW i tworzenie wewnętrznych regulacji;
 • prowadzenie procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie
  z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi PW, w tym tworzenie i prowadzenie dokumentacji postępowań, ogłoszeń o zamówieniach, Specyfikacji Warunków Zamówienia, zapytań ofertowych i informacji wymaganych dla danego trybu postępowania oraz ich publikacja;
 • ocena merytoryczna i weryfikacja wszelkich dokumentów w zakresie zamówień publicznych, w tym: projektów umów i aneksów, wniosków o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opisów przedmiotów zamówienia, ustalenia wartości zamówienia
  i wymagań stawianych w postępowaniach itp.;
 • zapewnienie wsparcia pracy komisji przetargowych i uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, komisjach wyboru oferenta oraz negocjacjach z wykonawcami i dostawcami;
 • przygotowywanie projektów stanowisk w postępowaniach odwoławczych przed KIO oraz dokumentacji i wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego i audytowego z zakresu postępowań zamówień publicznych;
 • wsparcie pracowników Wydziału w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych prowadzenia postępowań w zakresie zamówień publicznych;
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów z zakresu zamówień publicznych;
 • sporządzanie planu zamówień publicznych Wydziału na podstawie zgłoszonych potrzeb komórek organizacyjnych Wydziału, stanu realizacji zawartych umów
  i bieżących informacji dotyczących realizacji zamówień publicznych.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, związane z zakresem zamówień publicznych, ukończenie kursów lub studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych;
 • staż pracy w komórce realizującej zadania z zakresu zamówień publicznych minimum 5 lat, mile widziany staż pracy w uczelni publicznej lub jednostce sektora finansów publicznych;
 • znajomość aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i RODO;
 • znajomość specyfiki postępowań dla robót budowalnych;
 • umiejętność sporządzania raportów, analiz, sprawozdań;
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność zarządzania czasem i priorytetyzacji zadań;

 

 • samodzielność w działaniu, kreatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • doskonałe zdolności interpersonalne, sumienność, dokładność oraz odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole i prowadzenia negocjacji;
 • gotowość na stałe podnoszenie kwalifikacji, dokształcanie się i zdobywanie wiedzy;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługo urządzeń biurowych, informatycznych oraz programów Microsoft Office, w tym Excel;
 • biegła znajomość języka polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

 

Oferujemy:

 

 • stabilną pracę w unikatowej instytucji dydaktyczno-badawczej;
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pracę w miej atmosferze;
 • pakiet świadczeń socjalnych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres e-mail: dziekan.meil@pw.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „Rekrutacja - Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych MEiL” lub:

z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja - starszy specjalista ds. zamówień publicznych MEiL”:

 1. na adres korespondencyjny:

Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

ul Nowowiejskiej 24

00-665 Warszawa

Osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej przy ul Nowowiejskiej 24, pok. 125

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 8 lipca 2022 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 23.06.2022

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 23.06.2022 08:52

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 23.06.2022 08:52