•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

KANCLERZ

Rektor Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko:

KANCLERZA

Zakres odpowiedzialności i wykonywanych zadań:

 1. Kierowanie administracją i gospodarką Uczelni, w tym wykonywanie czynności z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa i w ramach przepisów wewnętrznych;
 2. Koordynacja i podejmowanie działań mających na celu zachowanie, pomnażanie i należyte wykorzystanie majątku Uczelni, w tym pozyskiwanie środków na inwestycje;
 3. Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych, remontów budynków
  oraz konserwacji urządzeń technicznych;
 4. Zapewnienie obiegu informacji i dokumentacji, w tym zapewnienie sprawności systemu telekomunikacyjnego i informatycznego Uczelni;
 5. Zapewnienie środków technicznych w celu właściwego funkcjonowania Uczelni;
 6. Sprawowanie nadzoru nad mieniem Uczelni;
 7. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w Uczelni;
 8. Kształtowanie polityki kadrowej i płacowej w stosunku do pracowników nie będących nauczycielami akademickimi podległych Kanclerzowi;
 9. Organizowanie i realizacja działalności socjalnej oraz sprawy ochrony zdrowia pracowników, doktorantów, studentów;
 10. Nadzór nad bieżącą realizacją planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
 11. Działania na rzecz zapewnienia dyscypliny finansowej Uczelni.

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie i minimum 10 letni staż, w tym 5 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
 2. Znajomość podstaw prawnych funkcjonowania publicznych szkół wyższych oraz praktyka w ich stosowaniu w tym w szczególności: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks pracy, ustawa o finansach publicznych, ustawo o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 3. Znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych, na podstawie których działa uczelnia publiczna;
 4. Umiejętność posługiwania się biurowymi programami komputerowymi w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków;
 5. Doświadczenie w kierowaniu i stosowaniu projektów prawno-finansowych, zarządzaniu zespołem oraz umiejętności organizacyjne, negocjacyjne i mediacyjne;
 6. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych;
 7. Doświadczenie we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej
 8. Posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dodatkowe wymagania:

 1. Preferowane wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub w zakresie zarządzania;
 2. Język obcy – poziom B1/B2;
 3. Pożądane kompetencje osobiste i społeczne: zdolności menadżerskie, asertywność w zarządzaniu, myślenie analityczne, umiejętność koncentracji, umiejętność dzielenia się wiedzą
  i doświadczeniem, komunikatywność, umiejętność negocjacji i mediacji, zarządzanie procesami, dbałość o zasoby ludzkie i materialne.

Wymiar etatu – 1,00 (pełen)

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i Curriculum Vitae w zakresie niewykraczającym poza wymogi stanowiska;
 2. Oświadczenie o niekaralności;
 3. Kopie dokumentów koniecznych do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności w zakresie wynikającym z ogłoszenia.

Zainteresowane osoby powinny złożyć oferty w jednym z następujących trybów:

* w formie elektronicznej adres: rektorat@pw.edu.pl - z dopiskiem: „oferta o naborze na stanowisko kanclerza” lub

* w zamkniętej kopercie w Biurze Rektora PW, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 106 -
z dopiskiem: „oferta o naborze na stanowisko kanclerza”

 

Termin składania ofert – 14 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu).

 

PW zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia bez podania przyczyny.

 

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 14.01.2022

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 14.01.2022 11:30

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 14.01.2022 11:30