•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Profesor uczelni - Wydział Mechatroniki

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Zakładzie Urządzeń Wykonawczych Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać co najmniej stopień doktora i uzyskać pozytywną opinię rady jednostki organizacyjnej w której będą zatrudnieni. Powinni posiadać znaczące osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, odpowiadające co najmniej wymaganiom stawianym osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.

 1. Od kandydata oczekuje się w szczególności:
  1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne / informatyka techniczna i telekomunikacja, ewentualnie inżynieria mechaniczna lub pokrewnych;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego będzie dodatkowym atutem;
  3. posiadania dorobku naukowego i dydaktycznego odpowiadającego profilowi badań prowadzonych w Zakładzie Urządzeń Wykonawczych Robotyki i Automatyki;
  4. przygotowania do prowadzenia różnych form zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe, prace dyplomowe) z przedmiotów związanych z automatyką i sterowaniem oraz przedmiotów specjalnościowych na kierunkach Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa oraz Mechatronika; 
  5. znajomości zagadnień z obszarów projektowania, modelowania, sterowania i programowania układów automatyki i robotyki; optymalizacji; zastosowań technicznych sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego;
  6. przygotowania do prowadzenia prac dyplomowych na kierunku automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;
  7. doświadczenia w realizacji prac badawczych i badawczo-rozwojowych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnych;
  8. biegłej znajomości języka polskiego oraz dobrej znajomości języka angielskiego.
 2. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do Rektora;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy;
  4. kopie dyplomów doktora oraz, jeśli posiada, doktora habilitowanego;
  5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  6. oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  7. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.
  8. wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający:
   1. zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
   2. spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID,
   3. wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego,
   4. wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego oraz opiekuna naukowego doktorantów,
   5. spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta oraz instytucji, dla której opracowano recenzję, 
   6. wykaz dorobku dydaktycznego,
   7. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru,
   8. wykaz ośrodków krajowych i zagranicznych z którymi kandydat współpracował z uwzględnieniem odbytych w nich staży długoterminowych.
  9. skróconą informację o kandydacie.
 3. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 17.05.2023 do dnia 16.06.2023 w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechatroniki, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, pok. 121, tel. (22) 234 84 56.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
 5. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.
 6. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 7. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Konkurs [pdf] 356,10 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 16.05.2023

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 17.05.2023 09:26

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 17.05.2023 09:26