•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Profesor uczelni - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać co najmniej stopień doktora i uzyskać pozytywną opinię rady jednostki organizacyjnej, w której będą zatrudnieni. Powinni posiadać znaczące osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, odpowiadające co najmniej wymaganiom stawianym osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.

Od kandydata wymagane jest w szczególności:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub stopnia równoważnego ze stopniem doktora nauk prawnych nadawanym w Polsce;
 2. specjalizacja w zakresie prawa rynku finansowego;
 3. posiadanie dorobku naukowego i dydaktycznego z zakresu prawa rynku finansowego;
 4. posiadanie doświadczenia praktycznego w podmiotach nadzorujących funkcjonowanie rynku finansowego lub w instytucjach finansowych będzie dodatkowym atutem;
 5. możliwość pełnienia funkcji promotora lub recenzenta w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne będzie dodatkowym atutem;
 6. znajomość języka angielskiego oraz innego języka obcego, w stopniu umożliwiającym wymianę naukową i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać m.in.:

 1. prowadzenia badań naukowych mieszczących się w zakresie badań Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej oraz włączenia się w prace naukowe Wydziału Administracji i Nauk Społecznych;
 2. złożenia do publikacji, w pierwszym roku zatrudnienia, artykułu w czasopiśmie naukowym, które według aktualnego ministerialnego wykazu punktowanych czasopism naukowych jest przypisane do dyscypliny nauki prawne i ma przypisaną wartość punktową co najmniej 100 pkt, lub monografii, a w kolejnych latach zatrudnienia wykazanie osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne w Politechnice Warszawskiej artykułów w czasopismach naukowych lub monografii (łącznie w liczbie 4) o średniej wartości punktowej co najmniej 100 pkt w okresie 4 lat;
 3. pisemnego oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne;
 4. prowadzenia zajęć dydaktycznych na rzecz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na kierunku Administracja i Politechniki Warszawskiej, a także gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim (innym języku obcym);
 5. aktywnego włączenia się w życie naukowe Wydziału i Zakładu.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do Rektora;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopie dyplomów doktora oraz, jeśli posiada, doktora habilitowanego;
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 6. oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 7. oświadczenie o:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnej;
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych;
  3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;
 8. wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem publikacji w okresie ostatnich 5 lat) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający:
  1. zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
  2. spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID,
  3. wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego,
  4. wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego oraz opiekuna naukowego doktorantów,
  5. spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta oraz instytucji, dla której opracowano recenzję,
  6. wykaz dorobku dydaktycznego,
  7. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru,
  8. wykaz ośrodków krajowych i zagranicznych z którymi kandydat współpracował z uwzględnieniem odbytych w nich staży długoterminowych;
 9. skróconą informację o kandydacie;
 10. upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 11. oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 12. oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie na stanowisko profesora uczelni w dyscyplinie nauki prawne 13.05.2022 r. do dnia 12.06.2022 r. w  Sekretariacie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 203, tel. (22) 234-59-58 lub (22) 234-64-17.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 368,99 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 12.05.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 13.05.2022 10:05

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.05.2022 10:05