•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Lektor - Studium Języków Obcych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych, w dyscyplinie językoznawstwo, w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych w zakresie języka niemieckiego;
  2. znajomość metodyki nauczania języka niemieckiego, w tym umiejętność przygotowania dokumentów dydaktycznych takich jak testy, egzaminy, programy, itp.;
  3. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka niemieckiego ogólnego, specjalistycznego oraz dla celów akademickich;
  4. obsługa komputera w zakresie Office, Internet, poczta elektroniczna.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  5. wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 13.06.2022 roku do dnia 13.07.2022 roku na adres: Studium Języków Obcych Politechniku Warszawskiej, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, lub na adres mailowy na adres: osobowe.sjo@pw.edu.pl; tel. + 48 22 234 7399
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.08.2022
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: mgr Beata Pawelczyk.
Konkurs [pdf] 168,12 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 13.06.2022 08:53

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.06.2022 09:03