•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asytent - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie inżynieryjno-technicznej w dyscyplinie informatyka  techniczna i telekomunikacja w Zakładzie Statystyki Obliczeniowej i Analizy Danych (dawniej Równań Całkowych) na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

1. Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 2. bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 3. zainteresowania naukowe wiążące się z wnioskowaniem statystycznym i analizą danych
 4. znajomość metod i technik uczenia maszynowego
 5. znajomość środowiska R i Python
 6. doświadczenie w eksploracji danych
 7. umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej
 8.  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § od 118 do 121 Statutu PW.

3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do prorektora ds. ogólnych
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 8. oświadczenie o:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnej
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych
  3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
  5. spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy – jeśli dotyczy.

4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 14.09.2022 r. do dnia 14.10.2022 r. w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, sekretariat.mini@pw.edu.pl.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20.10.2022 r.

6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

9. Bliższych informacji udziela Sekretariat Wydziału.

Aplikuj przez:

(w języku polskim)

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5a5b1edc54c44b5488e59419f35757b1

(w języku angielskim)

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=09bf4d34150f46e5a299edcdad3a388d

Konkurs [pdf] 167,62 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 13.09.2022 20:33

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 26.09.2022 08:27