•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna w Zakładzie Podstaw Konstrukcji, Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach;
  3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
  4. znajomość oprogramowania CAD NX, Solid Edge, SolidWorks;
  5. znajomość pakietu obliczeniowego ANSYS;
  6. znajomość zagadnień związanych z wytrzymałością materiałów i konstrukcji, projektowaniem maszyn, analizami numerycznymi;
  7. umiejętność przygotowywania i aktualizowania materiałów dydaktycznych do ćwiczeń laboratoryjnych i prac projektowych w zakresie obliczeń numerycznych, projektowania maszyn, komputerowego wspomagania projektowania;
  8. doświadczenie w pracy przy projektach naukowo-badawczych;
  9. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 07.06.2022r. do dnia 07.07.2022r. w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pok. 125, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel.: 22 2347354, e-mail: dziekan.meil@pw.edu.pl.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: prof. Paweł Pyrzanowski (tel.: 22 235 7512, e-mail: Pawel.Pyrzanowski@pw.edu.pl).
Konkurs [pdf] 174,78 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 07.06.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 07.06.2022 10:42

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 07.06.2022 10:42