•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Prorektor Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz udział w konferencjach naukowych;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • znajomość systemu ANSYS (Ansys Mechanical APDL, Ansys WORKBENCH) oraz oprogramowania CAD/CAM/CAE (preferowany Siemens NX);
 • znajomość zagadnień związanych z analizami wytrzymałościowymi metodą elementów skończonych oraz badaniami doświadczalnymi materiałów i konstrukcji inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji kompozytowych;
 • doświadczenie w prowadzenia analiz numerycznych MES i opracowywaniu publikacji naukowych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz. 85 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 10.11.2020 r. do dnia 10.12.2020 r. w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pok. 125, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel.: 22 2347354, e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl.

Bliższych informacji udziela kierownik Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji dr hab. inż. Piotr Marek (tel. 22-234-7448, e-mail: pmarek@meil.pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 14.12.2020 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 10.11.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.11.2020 12:15

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.11.2020 12:17