•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie inżynieryjno-technicznej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w Zakładzie Równań Całkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

1. Od kandydatów wymagane jest:

1) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego

2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego

3) zainteresowania naukowe wiążące się z wnioskowaniem statystycznym i analizą danych

4) znajomość metod i technik wizualizacji danych

5) znajomość środowiska R i Python

6) doświadczenie w eksploracji danych

7) umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej

8) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 

2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1) Podanie do prorektora ds. ogólnych

2) życiorys

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4) kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego

5) wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

6) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji

7) oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

8) oświadczenie o:

a) pełnej zdolności do czynności prawnej

b) korzystaniu z pełni praw publicznych

c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d) nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy

e) spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy – jeśli dotyczy. 

4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 28.04.2022 r. do dnia 28.05.2022 r. w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, sekretariat@mini.pw.edu.pl.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22.06.2022 r.

6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

9. Bliższych informacji udziela Sekretariat Wydziału.

Konkurs [pdf] 125,92 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 28.04.2022

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.04.2022 08:15

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.04.2022 08:15