•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • wiedza w zakresie zagadnień związanych z matematyką obliczeniową, w tym teorii błędów i arytmetyki komputerowej (zmiennoprzecinkowej), interpolacji, aproksymacji średniokwadratowej, numerycznego rozwiązywania układów równań liniowych, rozkładów macierzy, zagadnienia własnego, metod rozwiązywania równań nieliniowych, całkowania i różniczkowania numerycznego, metod dla równań różniczkowych zwyczajnych
 • znajomość języka obliczeniowego Matlab
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych stanowi dodatkowy atut. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 16.02.2021 do dnia 18.03.2021 w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, tel. 22-621-93-12; 22 234-79-88. Bliższych informacji udziela: Sekretariat Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 14.04.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 139,07 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 16.02.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.02.2021 13:47

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.02.2021 14:36