•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • wiedza w zakresie zagadnień związanych z programowaniem równoległym, w tym procesorów GPU, metod translacji, przetwarzania strumieni danych
 • znajomość wysokopoziomowych języków programowania, w tym niezbędne: C, C++, C#, programowanie w środowisku Windows oraz Linux
 • umiejętność samodzielnej realizacji zadań programistycznych i prac badawczo-rozwojowych, w tym opartych na pracach eksperymentalnych
 • umiejętność wyszukiwania informacji w publikacjach naukowych oraz przeprowadzenia analizy źródeł
 • doświadczenie programistyczne związane z udziałem w zaawansowanych projektach informatycznych
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych skoncentrowanych na zagadnieniach programowania w języku C, C++ i C#, realizowanych w ramach studiów inżynierskich
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych stanowi dodatkowy atut. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • wykaz dorobku naukowego i ewentualnie dydaktycznego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 05.02.2021 r. do dnia 07.03.2021 r. w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, tel. 22-621-93-12; 22 234-79-88. Bliższych informacji udziela: Sekretariat Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 17.03.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 93,32 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 05.02.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.02.2021 13:15

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.02.2021 13:15