•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Inżynierii Produkcji

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub równorzędnego na kierunku Automatyki i Robotyki lub pokrewnym;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu (automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych);
 • znajomość zagadnień związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych, automatyką, robotyką, robotyką mobilną, teorią sterowania, i projektowaniem układów sterowania maszyn;
 • znajomość podstaw elektroniki oraz programowania mikrokontrolerów;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 14.10.2020 do dnia 13.11.2020 w Instytucie Technik Wytwarzania, pok. 21, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, nr tel: + 48 22 849 97-97.

Bliższych informacji udziela: Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania, dr inż. Robert Cacko.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 18.11.2020 .

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 12.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 14.10.2020 09:14

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 14.10.2020 09:14