•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka w Zakładzie Biologii na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”. (Dz.U. 2022 poz. 574 t.j.).

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk biologicznych: biotechnologia, biologia i pokrewnych;
  2. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
  4. znajomość zagadnień związanych z biologią środowiska, w tym z mikrobiologicznym monitoringiem jakości wód i środowiska gruntowo-wodnego;
  5. znajomość zagadnień związanych z procesami biotechnologicznymi stosowanymi w inżynierii i ochronie środowiska;
  6. bardzo dobra znajomość technik biologii molekularnej;
  7. doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3  ustawy- jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 23.09.2022r. do dnia 23.10.2022r. w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87 
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.10.2022r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Anna Sodoś-Bartosiewicz (sekretariat.wibhis@pw.edu.pl).

Aplikować można wypełniając formularz:

Wersja polskahttps://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9b4820dbf32046be8ecacc2fa08d19f3

Wersja anglojęzycznahttps://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6c1e50ca678c4f9586fa2000f75a6c37

Konkurs [pdf] 430,53 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 23.09.2022 09:35

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 23.09.2022 09:35