•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Geodezji i Kartografii

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjnych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w Zakładzie Geodezji i Astronomii Geodezyjnej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. dobra znajomość języka angielskiego;
  3. bardzo dobra znajomość języka polskiego;
  4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Geodezji i Astronomii Geodezyjnej;
  5. znajomość zagadnień związanych z geodezją wyższą, geodezją satelitarną, geodezyjnym rachunkiem wyrównawczym, informatyką;
  6. znajomość języków Matlab, Python, UML.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  6. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  7. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 8.06.2022 r. do dnia 8.07.2022 r. w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302A, tel. 22 234 14 49.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12.09.2022 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl
Konkurs [pdf] 169,75 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 08.06.2022 10:42

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 08.06.2022 11:01