•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Fizyki

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
  3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
  4. znajomość optyki dyfrakcyjnej i optyki widzenia;
  5. znajomość zagadnień związanych z dyfrakcją, interferencją i koherencją światła;
  6. umiejętność projektowania i budowy układów optycznych do zastosowania w holografii syntetycznej, elektro-holografii, badaniu i korekcji wzroku, analizie efektów zaburzających widzenie, obrazowaniu z powiększoną głębia ostrości;
  7. dobra znajomość metod numerycznego symulowania propagacji światła i modelowania układów optycznych;
  8. umiejętność programowania w językach: C, C++, Python;
  9. umiejętność projektowania i budowy układów elektronicznych oraz systemów mikroprocesorowych;
  10. znajomość technologii druku 3D;
  11. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 13.06.2022 r. do dnia 13.07.2022 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 129.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.
Konkurs [pdf] 566,31 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 13.06.2022 08:31

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.06.2022 08:31