•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Fizyki

Prorektor Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe/nie podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Badań Strukturalnych;
 • znajomość fizyki ciała stałego ze szczególnym uwzględnieniem materiałów jedno i dwuwymiarowych
 • znajomość technologii produkcji cienkich warstw materiałów węglowych oraz materiałów hybrydowych o strukturze dwuwymiarowej;
 • znajomość technologii produkcji materiałów metodą mokrej eksfoliacji;
 • znajomość technologii wytwarzania kompozytów polimerowo- węglowych z uwzględnieniem produkcji metodą ekstruzji na gorąco;
 • znajomość metod charakteryzacji materiałów niskowymiarowych: spektroskopia Ramanowska, mikroskopia sił atomowych (AFM), spektroskopia UV-VIS, skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM);
 • umiejętność analizy wyników w oparciu o powyższe metody;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych audytoryjnych i laboratoryjnych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego lub dydaktycznego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenia, o pełnej zdolności do czynności prawnej; o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 19.06.2020 r. do dnia 19.07.2020 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa pok. 129. 

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67. 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.07.2020 r. 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 17.06.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 19.06.2020 07:18

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 19.06.2020 07:18