•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Elektryczny

Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika w Zakładzie Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
  3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu,
  4. znajomość oprogramowania do symulacji obwodowych i polowych (Matlab Simulink, Ansys);
  5. znajomość zagadnień związanych z techniką wysokich napięć, pomiarami wysokonapięciowymi i wielkoprądowymi;
  6. umiejętność posługiwania się narzędziami laboratoryjnymi (oscyloskop, sondy pomiarowe, multimetry);
  7. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  6. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  7. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 11.05.2022r. do dnia 10.06.2022r. w sekretariacie Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, ul. Koszykowa 75, 00-660 Warszawa, pok. 216, II piętro
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2022r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej, prof. Stanisław Wincenciak, stanislaw.wincenciak@pw.edu.pl
Konkurs [pdf] 173,17 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 11.05.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 11.05.2022 12:02

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 12.05.2022 10:18