•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne w Zakładzie Układów i Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk ścisłych;
  2. predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  3. doświadczenie w dziedzinie nauczania elektroniki i elektrotechniki lub pokrewnych przedmiotów;
  4. bardzo dobra znajomość języka polskiego, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami;
  5. chęć podjęcia pracy naukowej w zakresie specjalności naukowej Zakładu Układów i Systemów Elektronicznych nie jest wymagana bezwzględnie, ale wpłynie korzystnie na ocenę kandydata.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 14.03.2023 r. do dnia 13.04.2023 r. w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok.. 217, 00-665 Warszawa, tel. (+48 22) 234-77-44, e-mail: praca@ise.pw.edu.pl lub malgorzata.drobny@pw.edu.pl z dopiskiem: „Asystent (dydaktyczny) – Zakład Układów i Systemów Elektronicznych”.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.05.2023 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Układów i Systemów Elektronicznych, tel. (+48 22) 234 -7717, e-mail: wojciech.zabolotny@pw.edu.pl.
Konkurs [pdf] 188,60 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 14.03.2023 11:38

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 14.03.2023 11:38