•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, w Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
  3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
  4. znajomość oprogramowania Altium oraz PADS;
  5. znajomość zagadnień związanych z projektowaniem obwodów drukowanych;
  6. znajomość zagadnień związanych z układami sterowania w energoelektronice;
  7. umiejętności praktyczne w zakresie charakteryzacji elektrycznej półprzewodnikowych przyrządów mocy oraz fotodetektorów;
  8. minimalne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 13.06.2022r. do dnia 13.07.2022 r. w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Gmach im. J. Groszkowskiego, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 159, tel. 22-234-5359.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16.09.2022 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Mariusz Sochacki, mariusz.sochacki@pw.edu.pl.
Konkurs [pdf] 174,26 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 13.06.2022 09:11

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.06.2022 09:11