•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w Zakładzie Układów i Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn zm.) zwana dalej „ustawą”.

1. Od kandydatów wymagane jest:

  1)   ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku elektronika, telekomunikacja i/lub pokrewnym;

  2)   bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami;

  3)   profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Układów i Systemów Elektronicznych, wskazane jest jego potwierdzenie dorobkiem publikacyjnym, działalnością wynalazczą, uczestnictwem w projektach lub doświadczeniem zawodowym;

  4)   znajomość współczesnych zagadnień dotyczących (nie jest wymagane spełnienie wszystkich wymagań, jednak liczba spełnionych będzie wpływać na ocenę kandydata)

    a)      podstawowych układów elektronicznych analogowych i cyfrowych (w tym ich projektowania i uruchamiania),

    b)      podstawowa znajomość języka C lub C++,

    c)       znajomość zagadnień związanych z układami programowalnymi CPLD/FPGA, SoC i MPSoC,

    d)      znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i uruchamianiem systemów wbudowanych, w szczególności znajomość zagadnień związanych z mikrokontrolerami i systemami operacyjnymi wykorzystywanymi w systemach wbudowanych;

  5)   predyspozycje do prowadzenia badań i zajęć dydaktycznych, przy czym wskazane
jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

  6)   mile widziana jest chęć realizacji doktoratu w ramach zatrudnienia na stanowisku asystenta.

2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.  

1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  1)      podanie do prorektora ds. ogólnych;

  2)      życiorys;

  3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4)      kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

  5)      wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (jeśli istnieje);

  6)      inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

  7)      oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  8)      oświadczenie o:

    a)    pełnej zdolności do czynności prawnej,

    b)   korzystaniu z pełni praw publicznych,

    c)    nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    d)   nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;

    e)    spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3  ustawy- jeśli dotyczy. 

2. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 11.01.2022 do dnia 10.02.2022 w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok.. 217, 00-665 Warszawa, tel. (+48 22) 234-77-44, z dopiskiem: „Asystent 2  (badawczo-dydaktyczny) – Zakład Układów i Systemów Elektronicznych”.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2022

4. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

6. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

 7. Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Układów i Systemów Elektronicznych, tel. (+48 22) 234-7717, e-mail wojciech.zabolotny@pw.edu.pl

Konkurs [pdf] 131,30 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 11.01.2022

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 11.01.2022 14:58

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 11.01.2022 14:58