•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta (pracowników w grupie badawczej) w Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • znajomość zagadnień związanych z technologią mikroelektroniczną półprzewodników o szerokiej przerwie energetycznej, w szczególności węglika krzemu;
 • znajomość zagadnień związanych z charakteryzacją struktur mikroelektronicznych oraz technologii, w szczególności pomiarów prądowo-napięciowych oraz pojemnościowo-napięciowych;
 • umiejętność organizacji prac technologicznych i pomiarowych;
 • umiejętność analizy danych pomiarowych oraz ich wizualizacji;
 • umiejętność projektowania technologii oraz masek fotolitograficznych dla technologii półprzewodnikowej;
 • doświadczenie w pracy technologicznej oraz organizacji prac technologicznych w laboratorium o podwyższonej czystości (typu cleanroom);
 • doświadczenie w pomiarach elektrycznych struktur półprzewodnikowych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 119 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie  od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 10.11.2020 r.  do dnia 10.12.2020 r. w sekretariacie dydaktycznym Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Gmach im. J. Groszkowskiego, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 159, tel. 22 (234-5349).

Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Mariusz Sochacki, pok. 423C GR, tel. 22 (234-7932).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 11.12.2020 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 10.11.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.11.2020 09:40

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.11.2020 11:46