•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w Zakładzie Konstrukcji i Technologii Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. bardzo dobra znajomość języka polskiego – język wykładowy;
  3. dobra znajomość języka angielskiego;
  4. zainteresowanie naukowe związane ze specjalnością naukową Zakładu, w tym związane z konstrukcjami metalowymi, drewnianymi, przemysłowymi;
  5. umiejętności pozwalające na prowadzenie zajęć w zakresie: konstrukcji metalowych, konstrukcji drewnianych, konstrukcji przemysłowych;
  6. zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do Prorektora ds. Filii w Płocku;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 20.07.2022 r. do dnia 19.08.2022 r. w sekretariacie Instytutu Budownictwa, 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 302, tel. (24) 367 22 14, 607 501 351, e-mail: ib.wbmp@pw.edu.pl.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 09.09.2022 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Budownictwa.
Konkurs [pdf] 281,44 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Filii w Płocku

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 20.07.2022 09:43

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 20.07.2022 09:43