•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zespole Inżynierii Chemicznej i Chemometrii w Instytucie Chemii na Wydziale Budownictwa Mechaniki  i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z  2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:            

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
 • zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością naukową Zespołu;
 • umiejętności pozwalające na prowadzenie zajęć w zakresie podstaw inżynierii chemicznej, elektrotechniki, automatyki i pomiarów wielkości fizycznych;
 • zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu  PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego lub dydaktycznego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz.85 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 7.10.2020 r. do dnia 6.11.2020 r. w Sekretariacie Instytutu Chemii 09-400 Płock ul. Łukasiewicza 17 pok. 216; tel. 24 3672155.   

Bliższych informacji udziela: doc. dr inż. Małgorzata Petzel.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 9.11.2020 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 

Wytworzył(a): Prorektor Politechniki Warszawskiej

w dniu: 07.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 07.10.2020 11:51

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 07.10.2020 12:50