•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Architektury

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta;
  2. znajomość języka angielskiego i języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tych językach;
  3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry Projektowania Architektonicznego;
  4. znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć – modelowanie komputerowe, integracja procesów projektowania BIM i międzybranżowy projekt interdyscyplinarny BIM;
  5. znajomość programów komputerowych wspomagających projektowanie architektoniczne na poziomie eksperckim, w szczególności w zakresie technologii BIM i koordynacji wielobranżowej BIM;
  6. udokumentowane doświadczenie w wykorzystaniu w/w narzędzi w procesie projektowania i zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych;
  7. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
  8. bardzo dobra umiejętność korzystania z aplikacji komputerowych służących prowadzeniu zajęć dydaktycznych on-line;
  9. współudział w przynajmniej jednym projekcie badawczym związanym ze specjalnością naukową Katedry i gotowość do podjęcia pracy badawczej w zespole interdyscyplinarnym.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego lub dydaktycznego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
  9. oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
  10. oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
  11. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 12.05.2022 r. do dnia 11.06.2022 r. w Biurze Dziekana Wydziału Architektury, pokój 3c, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa tel. 22 628 28 87.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20.09.2022 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana, pokój 3c, tel. 22 628 28 87.
Konkurs [pdf] 178,08 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 12.05.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 12.05.2022 11:34

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 12.05.2022 11:34