•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Architektury

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego, jedna publikacja naukowa opublikowana lub przyjęta do druku;
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym, dotyczących budynków i osiedli mieszkaniowych, tożsamości i zrównoważonego rozwoju miast;
 • doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem  architektonicznym i urbanistycznym;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach wyższych z projektowania urbanistycznego i z elementów kompozycji urbanistycznej w języku polskim;
 • bardzo dobra umiejętność korzystania z aplikacji komputerowych służących prowadzeniu zdalnych zajęć dydaktycznych (on-line);
 • umiejętność obsługi, administrowania i wykorzystania platform Teams i Moodle na poziomie bardzo dobrym, biegła znajomość programów komputerowych: MS Office, Photoshop, Ilustrator, Autocad, Graphisoft Archicad, duże umiejętności w zakresie rysunku odręcznego. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). 

Wymienione   dokumenty  należy  przesłać  w  terminie  od  dnia  ogłoszenia  informacji o konkursie 28.04.2021 r. do dnia 28.05.2021 r. do Biura Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 55, 00-659, w Warszawie, pokój 3c, tel. /fax: 22 628 28 87  tel. w: 52 24w wersji elektronicznej mailem (w formatach pdf lub jpg) na adres e-mail:  sekretariat.arch@pw.edu.pl

Bliższych informacji udziela: kierownik Katedry dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni 

Poprzez: obsługa administracyjna - Sekretariat 3, mgr inż. Elżbieta Szary, elzbieta.szary@pw.edu.pl, kontakt: pokój 214, tel. 22 628 53 70/ 22 234 50 90

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 129,38 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 28.04.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.04.2021 11:50

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.04.2021 14:55