•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra ekonomii (preferowana specjalność: finanse i rachunkowość);
  2. dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
  3. udokumentowana działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych;
  4. znajomość zagadnień z obszaru finansów publicznych, rachunkowości, podstawy nauki o przedsiębiorstwie;
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora PW Filia w Płocku;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3  ustawy- jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 6 maja 2022 r. do dnia 5 czerwca 2022 r. w  Sekretariacie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 09- 400 Płock ul. Łukasiewicza 17 pok. 103; tel. (24) 3672126
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Sekretariat Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.
Konkurs [pdf] 268,69 kB
Konkurs [pdf] 207,30 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Filii w Płocku

w dniu: 05.05.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 06.05.2022 08:35

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 06.05.2022 08:35