•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Mechaniki na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa lub Inżynieria Mechaniczna.
 • Biegła znajomość języka polskiego.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych (min. B2).
 • Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu ćwiczeń audytoryjnych, zajęć laboratoryjnych oraz projektowych z przedmiotów z grupy mechaniki technicznej (mechanika materiałów, mechanika ogólna , inżynieria materiałowa, wytrzymałość materiałów,  teoria drgań, podstawy automatyki, teoria maszyn). Gotowość do podjęcia zajęć wykładowych w języku polskim i angielskim.
 • Posiadanie dorobku naukowo-badawczego udokumentowanego publikacjami w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, z których przynajmniej jedna ma co najmniej 70 punktów według wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
 • Znajomość zasad, wymogów i regulacji prawnych dotyczących przygotowywania wniosków o projekty badawcze kierowanych do NCN, NCBiR lub/i EU. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie.
 • Życiorys.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytuł równorzędnego.
 • Odpis dyplomu doktorskiego.
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 • Oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową.
 • Oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć pracownika.
 • Oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.
 • Oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej.
 • Oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 26.04.2021 do dnia 26.05.2021 w Sekretariacie Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84, pok. 1.5, tel. (22) 234-8286.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Mechaniki Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś (krzysztof.golos@pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 02.06.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs POL [pdf] 83,93 kB
Konkurs ENG [pdf] 85,82 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 23.04.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 26.04.2021 11:42

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 26.04.2021 11:42