•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Mechaniczny Technologiczny

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników, badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w Zakładzie Technologii Informacyjnych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe/ miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

1. Od kandydatów wymagane jest:

1) posiadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego lub równorzędnego nostryfikowanego w Polsce;

2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego i dobra znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w obydwu tych językach;

3) profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu,

4) znajomość zagadnień z informatyki technicznej i telekomunikacji,

5) znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji,

6) umiejętność samodzielnego prowadzenia badań i publikacji tekstów naukowych;

7) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.

3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie do prorektora ds. ogólnych;

2) życiorys;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

5) odpis dyplomu doktorskiego i doktora habilitowanego

6) wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;

7) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

8) oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

9) oświadczenie o:

a) pełnej zdolności do czynności prawnej,

b) korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;

e) spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3  ustawy- jeśli dotyczy.

4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 10.05.2022 r. do dnia 09.06.2022 r. w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych, ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa, pok. 148, tel. 22 234-81-23.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.06.2022 r.

6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

9. Bliższych informacji udziela: dr inż. Bartłomiej Gładysz – e-mail: bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl, tel. 22 234-81-29.

Konkurs [pdf] 130,47 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 10.05.2022

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.05.2022 11:48

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.05.2022 11:48