•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie inżynieryjno-technicznej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
  4. zainteresowania naukowe związane z teorią informacji i inteligencją obliczeniową zorientowaną na człowieka w zastosowaniach informatyki medycznej, multimediów, systemów wspomagania decyzji, itp.;
  5. znajomość metod modelowania realnych problemów z wykorzystaniem formalnych struktur wiedzy, form ich aktualizacji, weryfikacji doświadczeń i wnioskowania użytkowych kryteriów optymalizacji, eksperymentalnej oceny przydatności opracowanych rozwiązań z uwzględnieniem badań prospektywnych, subiektywnych ocen odbiorców etc.;
  6. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w realizacji projektów badawczo- rozwojowych we współpracy z przedsiębiorstwami;
  7. umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej;
  8. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § od 118 do 121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy – jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 07.06.2022 r. do dnia 07.07.2022 r. w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, sekretariat.mini@pw.edu.pl.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 07.09.2022 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela Sekretariat Wydziału.
Konkurs [pdf] 360,32 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 07.06.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 07.06.2022 11:22

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 07.06.2022 11:22