•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Inżynierii Produkcji

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska Adiunkta w Zakładzie Inżynierii Spajania na Wydziale Inżynierii Produkcji, Instytutu Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.). 

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w tym języka polskiego)
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Inżynierii Spajania;
 • znajomość zakresu i sposobu prowadzenia badań teoretycznych i doświadczalnych z wykorzystaniem materiałoznawstwa spawalniczego, badań mikrostruktury złączy spajanych, metod oceny właściwości oraz jakości złączy spajanych.
 • znajomość zagadnień związanych z technologią spajania: spawania, zgrzewania i lutowania oraz napawania i natryskiwania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych (stopy metali, ceramika zaawansowana, kompozyty)
 • umiejętność pracy w zespole, stałego pogłębiania wiedzy z obszaru inżynierii spajania, prowadzenia badań i analizy uzyskiwanych wyników,
 • posiadanie dorobku naukowego w postaci publikacji naukowych z zakresu inżynierii spajania w uznanych czasopismach naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykłady, laboratoria, prace przejściowe i dyplomowe). 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w Ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego lub dydaktycznego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668 z późn. zm.).

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia  informacji o konkursie 14.10.2020 do dnia 13.11.2020 w Instytucie Technik Wytwarzania, pok. 21, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, nr tel: 22 849 9797.

Bliższych informacji udziela: Dyrektor Instytutu, dr inż. Robert Cacko.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 18.11.2020 .

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 12.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 14.10.2020 09:51

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 14.10.2020 09:51