•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Inżynierii Materiałowej

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego; znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Inżynierii Powierzchni, udokumentowany przynajmniej 20 publikacjami w okresie ostatnich 5 lat w czasopismach z listy JCR;
 • legitymacją cytowań o wskaźniku H przynajmniej 10;
 • znajomość i doświadczenie w pracy z impulsowymi technikami rozpylania magnetronowego oraz metodą impulsowo – plazmową IPD;
 • znajomość i doświadczenie w pracy z metodami charakteryzacji plazmy nierównowagowej: optycznej spektroskopii emisyjnej OES oraz sondami Langmuira;
 • znajomość i doświadczenie w badaniu materiałów cienkich warstw metodą spektroskopii Ramana UV i VIS;
 • znajomość zagadnień związanych z charakteryzacją strukturalną materiałów warstwowych;
 • doświadczenie w pracach wdrożeniowych w przemyśle,
 • znajomość i doświadczenie w pracy z technologią próżniową;
 • znajomość i doświadczenie w pracy z wysokonapięciowymi źródłami mocy >1kV;
 • doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 1 projektem badawczym finansowanym z zewnętrznego źródła i wyłonionym w konkursie ogólnokrajowym (dotyczy ostatnich 24 miesięcy);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć/wykładów z co najmniej jednego przedmiotu (dotyczy okresu ostatnich 24 miesięcy);
 • pełnienie roli promotora lub promotora pomocniczego przynajmniej 3 dyplomantów. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie od 13.10.2020 r. do dnia 12.11.2020w Warszawie, ul. Wołoska 141 pok. 206 tel. 228499929.

Bliższych informacji udziela prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki WIM PW.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.11.2020.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 12.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 13.10.2020 09:23

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 13.10.2020 10:59