•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Inżynierii Materiałowej

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.). 

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry/Zakładu;
 • znajomość specyfiki eksploatacji ciśnieniowych urządzeń operacyjnych pracujących w ekstremalnych warunkach;
 • znajomość zagadnień związanych z oceną zjawisk degradacji materiałów konstrukcyjnych urządzeń ciśnieniowych w kontekście przewidywania ich czasu pracy z wykorzystaniem technik NDT;
 • umiejętność obsługi sprzętu badawczego z segmentu metod NDT w zakresie oceny stanu technicznego konstrukcji inżynierskich;
 • zarządzanie co najmniej 1 pracą badawczą (dotyczy ostatnich 36 miesięcy);
 • prowadzenie zajęć/wykładów z co najmniej jednego przedmiotu (przez ostatnie 36 miesięcy). 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty  należy  składać  w  terminie od dnia ogłoszenia  informacji o konkursie od 24.06.2020 r. do dnia 24.07.2020 r. w Warszawie, ul. Wołoska 141 pok. 206 tel. 228499929.

Bliższych informacji udziela prof. dr hab. inż. Jerzy R. Sobiecki, Prodziekan ds. Nauki WIM PW.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.07.2020 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 22.06.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.06.2020 13:14

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.06.2020 13:14