•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Geodezji i Kartografii

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy
w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina geodezja i kartografia (wg. klasyfikacji do roku 2018) / dyscyplinie inżynieria lądowa i transport;
 • znajomość języka angielskiego, w tym szczególnie słownictwa technicznego, w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i  Systemów Pomiarowych;
 • znajomość zagadnień związanych z geodezją inżynieryjną, geodezyjną obsługą inwestycji, zaawansowanymi metodami analizy i opracowania wyników pomiarów geodezyjnych;
 • doświadczenie w realizacji prac badawczych potwierdzone publikacjami w czasopismach z listy JCR;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o profilu technicznym,
 • przedstawienie przez kandydata propozycji projektu badawczego o tematyce spójnej z kierunkiem badań prowadzonych w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 28.04.2021 r. do dnia 28.05.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302, tel. 22 234 14 49.

Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 18.06.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 99,63 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 28.04.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.04.2021 14:54

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.04.2021 14:54