•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Fizyki

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz polskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • znajomość podstaw wybranego języka programowania (C/C++, Fortran, Python);
 • umiejętność tworzenia skryptów i wykonywania obliczeń na maszynach klasy HPC
 • znajomość zagadnień związanych z:(i) fizyką metali amorficznych; (ii); eksperymentalnymi metodami badań strukturalnych (XAFS, XRD); (iii) modelowaniem struktur atomowych metodami dynamiki molekularnej i obliczeń ab-intio; (iv) strukturą atomową i elektronową ciał stałych w warunkach wysokiego ciśnienia;
 • umiejętność analizy danych eksperymentalnych i wyników symulacji i obliczeń;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 t.j.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 23.11 2021 r. do dnia 23.12.2021 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. 22 234 72 67.

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2022 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 101,06 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 19.11.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 23.11.2021 07:36

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 23.11.2021 08:28