•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Elektryczny

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Napędu Elektrycznego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • znajomość oprogramowania Matlab oraz środowisk symulacyjnych dedykowanych do energoelektroniki i napędu elektrycznego;
 • znajomość zagadnień związanych z zagadnień związanych z techniką przekształtnikowego napędu elektrycznego, wytwarzaniem, przetwarzaniem, przekształcaniem, użytkowaniem oraz poprawą jakości energii;
 • umiejętność programowania mikrokontrolerów DSC, umiejętność wspomaganego komputerowo projektowania systemów elektronicznych, umiejętność opracowywania modeli matematycznych przekształtnikowych układów napędowych i przekształtnikowych układów wytwarzania energii elektrycznej, umiejętność wykorzystywania i rozwoju nowoczesnych metod sterowania układów przekształtnikowych;
 • doświadczenie w realizacji prac badawczych potwierdzone publikacjami w czasopismach z listy JCR.
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o profilu technicznym. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2020 poz.85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego lub dydaktycznego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2020 poz.85 z późn. zm.) 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 07.04.2021 r. do dnia 07.05.2021 r. w sekretariacie Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Gmach Elektrotechniki pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 2347615.

Bliższych informacji udziela: Dyrektor Instytutu Sterowania i Elektroniki przemysłowej, Gmach Elektrotechniki pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 2347615.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.05.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 98,80 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 06.04.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 07.04.2021 09:27

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 07.04.2021 09:27