•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Elektryczny

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz.85 z późn. zm.). Zatrudnienie wiąże się z udziałem w projekcie badawczym „Modularized, Reconfigurable and Bidirectional Charging Infrastructure for Electric Vehicles with Silicon Carbide Power Electronics” (MoReSiC).

Od kandydatów wymagane jest:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Elektrotechnika w zakresie energoelektroniki;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową  Zakładu Elektroniki Przemysłowej (energoelektronika);
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem przekształtników energoelektronicznych na bazie nowych technologii półprzewodnikowych w tym przekształtników rezonansowych;
 • znajomość zagadnień związanych z problematyką systemów ładowania pojazdów elektrycznych;
 • umiejętność wykorzystywania w pracach badawczych nowoczesnych programów symulacyjnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu eksperymentalnych prac badawczych w obszarze energoelektroniki;
 • potwierdzona umiejętność przygotowywania publikacji naukowych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2020 poz.85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie:
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2020 poz.85 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty  należy  składać  w  terminie  od  dnia  ogłoszenia  informacji o konkursie 10.09.2020 r. do dnia 10.10.2020 r. w sekretariacie Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Gmach Elektrotechniki pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 2347615 z dopiskiem POLNOR1.

Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, Gmach Elektrotechniki pok. 309, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 2347269 e-mail jacek.rabkowski@ee.pw.edu.pl.

Na korespondencję bez dopisku POLNOR1 nie będzie się udzielać odpowiedzi.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.10.2020 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 08.09.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.09.2020 10:06

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.09.2020 11:35