•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno–technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  4. znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć;
  5. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
  6. znajomość teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych z uczeniem maszynowym i sztucznymi sieciami neuronowymi;
  7. prowadzenie badań związaniem z rozwojem sztucznych sieci neuronowych, nie tylko ich stosowaniem;
  8. chęć prowadzenia intensywnych prac badawczych, autorstwo bądź współautorstw publikacji naukowych w ciągu ostatnich 2 lat;
  9. znajomość metod wytwarzania oprogramowania poparta praktyką, z uwzględnieniem metodyk zwinnych, w szczególności w co najmniej jednym z następujących języków programowania: Python, C++, R; znajomość narzędzi i technik analizy danych;
  10. znajomość specyfiki prac wdrożeniowych, współpracy z przemysłem i przedsiębiorstwami, ubiegania się o granty badawcze i badawczo-wdrożeniowe;
  11. umiejętność współpracy w grupie badawczej, umiejętność przyjmowania różnych ról w zespole wykonawców, dzielenia się wynikami prac, prowadzenia i uczestnictwa w spotkaniach;
  12. otwarty umysł i chęć do wytężonej pracy przy realizacji skomplikowanych zagadnień;
  13. umiejętność prowadzenia prac inżynierskich oraz magisterskich;
  14. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 11.05.2023 do dnia 10.06.2023 w sekretariacie Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej, 00-665 Warszawa ul. Nowowiejska 15-19, pok. 204, telefon 22(234 1381).
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.07.2023.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Informatyki.
Konkurs [pdf] 179,86 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 11.05.2023 08:54

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 11.05.2023 08:54